Assemblea General 2013

Acta aprovada en l’Assemblea General de 2014.

 

Ordre del dia

Es reuneixen a Valls, a la sala d’actes de Casa Caritat, amb motiu de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns el Fornàs, el dia 10 d’abril de 2013, la Junta Directiva de l’Associació de Veïns i socis del barri, amb la següent ordre del dia:

PRIMER

 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte de l’assemblea anterior.

SEGON

 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.

TERCER

 • Informe de les vocalies, comissions i presidència.

QUART

 • Renovació de la Junta

CINQUÈ

 • Adequació de les quotes anuals

SISÈ

 • Torn obert de paraules
Assemblea General 2013 - Canvi de Junta

Desenvolupament de l’Assemblea

El secretari llegeix l’acta anterior i s’aprova per la totalitat dels assistents.

El tresorer llegeix l’estat de comptes de l’any 2012. S’aprova per unanimitat.

Es fa una valoració dels diferents actes de la Festa Major. Es comenta especialment el canvi de forma en fer el sopar i es considera que el resultat va ser bo.

S’informa que els nous estatuts de l’associació han estat tramitats i acceptats pel Departament de Justícia. Abans de l’aprovació definitiva només va caler fer-hi un parell de retocs en paràgrafs que havien quedat mal redactats o incomplets.

Pel que fa a les actuacions amb l’Ajuntament, un primer aspecte comentat és que s’ha aconseguit que es netegés la zona de Renfe entre la via i l’institut. També se’n va arreglar el tancat.

En relació a l’aparcament al costat de l’institut, es va preguntar perquè no s’havia fet el mateix amb l’aparcament de terra del davant de la piscina. L’Ajuntament diu que són temes diferents. El del costat de la via és un aparcament dissuassori respecte les zones blaves, i l’altre no té aquesta finalitat.

Un altre tema recurrent és el de les plagues. Hi ha un compromís de fer-ne un estudi. L’empresa que se n’encarrega vol iniciar una nova forma d’actuació per veure si aconsegueix millorar l’eliminació. Es tracta d’accedir amb visió per càmera a l’interior del clavegueram i fumigar mantenint la tapa tancada, de forma que s’ampliï la zona de fumigació en poder aplicar major pressió. Calia per fer-ho que l’Ajuntament adaptés les tapes fent un forat d’accés de la mida adient. Però no ho ha fet encara. Ho estan estudiant però no han trobat la solució adequada.

Hi ha també el compromís de l’empresa fumigadora de parlar amb els veïns sobre l’actuació que es pot fer a la part privada de cada veí. Es va desestimar fer una actuació global al barri perquè no hi ha seguretat absoluta que tot i deixar els temps aconsellats entre la fumigació i la reocupació de les cases no es produeixin reaccions adverses en alguna persona. L’empresa o es vol arriscar.

Un tema nou que va aparèixer l’any passat és el de l’antena de telefonia que es volia instal·lar a l’Hotel Class. Després de les moltes al·legacions que van presentar els veïns encara no es té cap resposta per part de l’Ajuntament. Tampoc l’hotel ni l’empresa Movistar han dit res. Hi ha hagut algunes reunions sobre el tema però no s’han definit i tampoc han donat resposta a les al·legacions. Per altra banda, no ens han avisat per poder assistir a cap d’aquestes reunions i no sabem en quin punt es troba tot plegat.

S’informa també que matenim activa la pàgina web on s’hi poden trobar les informacions que ens van arribant: vacunacions periòdiques, comunicats de la policia, etc. Té la intenció de ser una revista digitalitzada i hi ha gent que la utlitza tant per informar-se com per posar-se en contacte amb la Junta, de manera que hi seguirem treballant.

En relació a la renovació de la junta aquesta Assemblea es va convocar amb una circular prou clara on es comunicava que calia renovar les persones que estan al capdavant de l’Associació. Després tindran la paraula les poques famílies que han vingut a la reunió. Des de la Junta s’entén que d’entre 900 famílies que aproximadament hi ha al barri, haurien d’aparèixer un grupet de persones disposades a fer el relleu i tirar endavant amb l’Associació.

Si no es pot aconseguir aquest relleu, els membres de la junta actual hem decidit no organitzar la Festa Major. Hem fet 6 festes que ens han portat feina però que ens han deixat satisfets pels resultats obtinguts i la resposta dels veïns. Crèiem que això cridaria gent nova a agafar-ho però any rera any quan arriba aquest punt de l’ordre del dia no veiem canvis. El president aprofita per donar les gràcies a la gent que ha col·laborat en l’organització de la festa al llarg d’aquests anys. També agraeix a aquelles persones que puntualment han donat un cop de mà, a muntar o desmuntar, a recollir o a netejar. A banda de la festa també hi ha altres projectes pendents que estan a prop d’aconseguir-se i que convé tenir presents i fer-ne un seguiment. Per una banda hi ha la pista esportiva d’accés lliure que el partit al govern de l’Ajuntament va incloure en el seu programa electoral. També hi ha el repte d’aconseguir que l’antena no s’instal·li en la ubicació inicialment prevista. I lluitar per aconseguir que algun dia s’elimini la línia aèria d’alta tensió.

Es dóna la paraula a l’Assemblea per recollir-ne les opinions  i els possibles candidats a ser membres de la Junta.

El soci Josep M. Solanes pren la paraula i s’ofereix per agafar el relleu, tot i que el tema de la Festa Major no és el que més li interessa. La resta, sí.

El soci Òscar Roset també s’ofereix, fins i tot també en el tema de la Festa Major.

D’entre la resta dels presents no s’ofereix ningú més.

Com a Assemblea es proposa donar a la Junta la possibilitat de reunir-se amb altres socis que no estiguin presents en aquest moment a l’Assemblea per acabar de produir el relleu dels membres de la Junta, i en el cas que no hi hagi una renovació suficient, conservar l’Associació amb les tasques bàsiques de seguiment de temes i relació amb l’Ajuntament. Si no hi ha prou gent nova no es faria la Festa Major perquè calen moltes mans per poder-la organitzar. La festa del cagatió sí que podria seguir-se organitzant perquè és un acte molt més puntual, que porta menys càrrega de feina i a més va destinat a la quitxalla. S’aprova la proposta.

En aquest moment altres veïns participen i aporten la seva visió de la situació. Les principals idees comentades són:

 • La Festa fa barri i és una llàstima que es perdi.
 • És veritat, però no hi ha gent nova que se’n vulgui ocupar
 •  S’hauria de fer un últim esforç per evitar que es perdi. Amb la processó ja va passar una cosa similar i quan es va voler recuperar van caler 4 anys de treball per tornar-la a tenir. Amb la Festa podria passar una cosa similar i si es perd després serà molt més complicat tornar a arrencar.

El president intervé de nou per dir que sap greu la situació en què ens trobem, però si una vegada l’any que es convoquen els socis acabem essent els pocs que ara ens trobem aquí, quina mena de representació podem dir que tenim quan ens reunim amb l’Ajuntament?

Els presents tornen a aportar nous punts de vista:

 • S’ha vist, pels que som aquí, que el Fornàs no vol festa.
 • Però avui ha coincidit la reunió amb el futbol, i potser hauria vingut més gent si no jugués el Barça.

El president informa que en el moment de convocar l’Assemblea no ens vam adonar de la coincidència amb el futbol, però que cadascú ha de triar allò que considera més important,  i si algú no és aquí pel futbol, això vol dir que el que aquí es tracta no li interessa gaire.

S’intenta passar al cinquè punt de l’ordre del dia per decidir què es fa amb la quota. La proposta de la Junta és mantenir la quota de 30€ encara que no es faci la Festa per facilitar que si apareix un grup de persones que la volen tirar endavant no es trobin limitats econòmicament per fer-ho. Si això no passa, més endavant es podria decidir reduir la quota.

L’Assemblea pregunta quina relació hi ha entre la quota i la Festa si s’havia dit en reunions anteriors que la quota no era per a la Festa Major sinó que aquesta s’autofinançava.

El president respon que l’autofinançament de la Festa no és total. Hi ha activitats com el sopar que s’autofinança, i una part de les activitats que es cobreixen gràcies a les subvencions i als ingressos per publicitat. Però les activitats més cares com els balls, que per altra banda són obertes a tothom, queden cobertes per una part de la quota.

Algun veí opina que si es cobren els 30 € i se sap que no es fa festa ens trobarem amb veïns que retornaran el rebut. També s’insisteix en què cal seguir buscant entre els socis per veure si s’aconsegueix incorporar més gent en les properes setmanes i es pot dur a terme finalment la Festa Major. En aquest sentit, es proposa de fer el cobrament una mica més endavant, quan la cosa estigui més clara.

Es proposa fer votació sobre el tema de la quota. Dels 14 socis presents, 13 voten a favor de mantenir la quota de 30 € i 1 soci s’absté. Ningú vota per abaixar la quota.

I en no haver-hi més intervencions el president aixeca la sessió a 2/4 de 10, de la qual jo, com a Secretari de l’Associació en dono fe amb el vistiplau del President.