Assemblea General 2014

Acta aprovada en l’Assemblea General 2015.

 

Ordre del dia

Es reuneixen a Valls, a la sala d’actes de Casa Caritat, amb motiu de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns el Fornàs, el dia 18 de març de 2014, a les 20:00, la Junta directiva de l’associació de veïns i socis del barri, amb la següent ordre del dia:

PRIMER

 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte de l’assemblea anterior i ratificació de la junta 2013.

SEGON

 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.

TERCER

Informe de les vocalies i presidència.

 • Antena de Telefonia mòbil
 • Medi ambient (cuques)
 • Adequació del barri (incidències i actuacions)
 • Parc Infantil plaça President Companys
 • Balanç Festa Major 2013 i propostes 2014
 • Local i magatzem social

QUART

 • Renovació de la Junta

CINQUÈ

 • Adequació de les quotes anuals

SISÈ

 • Torn obert de paraules
Assemblea General 2014 - Adquisició de casetes

Desenvolupament de l’Assemblea

El secretari llegeix l’acta de l’assemblea anterior i s’aprova per la totalitat dels assistents.

El secretari llegeix les reunions de junta, on es renovava la junta anterior i es ratifica per unanimitat la junta actual.

 • President: Josep Mª Solanes Sans
 • Secretari: Oscar Roset Rubió
 • Tresorer : Daniel Bel Lleixa
 • Vocals: Maite Garcia León, Mariona Queralt Bigorra i Priscila Pelaez Rivas.

El tresorer llegeix l’estat de comptes de l’any 2013. Amb un resum d’ingressos de 21.844,97 € i despeses de 17.388,85 €, que sumats al saldo a 1 de gener de 2013 de 7.697,51 € dóna un saldo a 1 de gener de 2014 de 12.153,63 €. S’aprova per unanimitat.

Es comenta l’assistència a l’assemblea i la coincidència amb el tema recurrent del futbol.

S’informa de les actuacions i estat de l’antena de telefonia mòbil. El president explica, que després de les protestes i mobilitzacions realitzades per part dels veïns, la junta anterior i l’actual i finalment l’oferiment d’un solar per part de l’Ajuntament, es va comunicar, que s’havien desestimat totes les al•legacions i que no existia base legal per denegar la seva instal•lació, per tant la companyia tenia les mans lliures per a la seva instal•lació.

Es comenta el tema de les plagues. La solució que proposava la junta anterior de foradar les tapes no estava ni plantejada per l’Ajuntament i amb el que es treballa, es obrir cada tapa i col·locar un gel que es va evaporant amb un efecte mes continuat. Els treballs es realitzen periòdicament i segons s’ha pogut constatar, aquest any els resultants han estat bons. Els presents corroboren que aquest any no hi ha hagut una presència excessiva i ha estat molt controlat. Els consells als particulars es van penjar al facebook de l’associació.

En l’apartat d’incidències i actuacions es realitza una menció detallada de cada actuació realitzada, resum de la qual s’adjunta annex. Com a resum, comentar les diferents actuacions que s’han anat realitzant al barri, amb la col·laboració de l’Ajuntament, com els treballs en voreres i escossells, per pràcticament tots els carrers del barri, actuacions de manteniment, microurbanisme, plantada d’arbres i finalment destacar els treballs que s’han fet a l’inici del Passeig Tarradellas, formigonant i pintant els passos de vianants i l’execució d’un nou accés des de la rotonda a l’aparcament, que abans creuava pel pas de vianants.

Un actuació important va ser també, la instal•lació d’una nova cartellera al costat de l’existent de l’associació, per a ús de tots els veïns, perquè aquests hi puguin penjar petites crides, anuncis, etc. Es va comentar que fins ara el seu ús ha estat bastant limitat.

Els veïns recorden a la junta el problema d’incivisme del l’avinguda del Fornàs, principalment en el tema de l’aparcament en doble fila, es comenta que s’ha parlat amb l’Ajuntament i és un tema de difícil situació. Es demana més pressió policial. La junta acorda tornar a parlar amb l’Ajuntament.

Es comenta també en relació a l’aparcament que a pocs metres hi ha un gran aparcament, el qual té el paviment sense habilitar. La junta comenta que aquest tema també s’ha tractat i és un tema econòmic i que segons l’Ajuntament no és prioritari. La junta ho mantindrà dintre de les seves peticions.

Per part dels veïns es comenta la nova pista de Skate i bicicletes. Es comenta que hi ha un pou obert i és perillós. Es comenta que es comentarà a l’Ajuntament. El divendres ja estava solucionat.

Es comenta el tema de l’arbrat i la poda realitzada aquest 2014, queda pendent definir amb l’Ajuntament el tipus d’arbrat del passeig. També es comenta que la protecció ideal dels escossells es acabar-los amb resines i pedres poroses. S’ha fet en alguns, però l’execució de la resta queda frenada pel seu cost.

Un altre punt que la junta sotmet a l’aprovació del veïnat, per la seva importància, és l’adquisició de dos mòduls provisionals per a ús de local de l’associació de veïns. Aquesta és una llarga reivindicació de totes les juntes que han anat passant. Dels mòduls, un es destinaria a magatzem i l’altre per fer activitats o com a punt de trobada de veïns. Els usos finals es definirien segons la demanda. Un veí proposa com a reunió d’avis i altres remarca el tema de la seva provisionalitat, no descartant tenir algun dia un local més digne. Es comenta, que amb converses amb l’ajuntament es va decidir situar-los al costat de la nova pista de Skate. Per tractar-se de mòduls prefabricats, no desentonarien i alhora estarien més vigilats al tenir al costat els mossos d’Esquadra. Inicialment la Junta proposa comprar-ne un i l’assemblea proposa comprar directament tots dos. Va ser aprovat per unanimitat.

Important també, és l’actuació que té prevista realitzar l’Ajuntament a petició de la junta, de millora del parc infantil, amb la col·locació de nous bancs, tanca de colors d’una part del parc, col·locació de nous elements amb molles per als més petits, formació d’un arener per a la mainada i millora de la sorra de tot el parc. Un cop executat i per millorar les relacions i relacions amb el veïnat es proposa realitzar un petit acte d’inauguració. S’aprova per unanimitat.

S’esmenta el manteniment de les activitats realitzades, el caga tió de Nadal, la recollida de la Flama del Canigó.

Per la festa major es van comentar el manteniment del format dels anys anteriors, la bona acceptació rebuda i la resta d’actes realitzats l’any passat, així com la voluntat de mantenir el mateix format per aquest 2014, potenciant principalment els actes familiars i el ball de dissabte a la nit per la festa major. La programació es deixa oberta per si es vol afegir algun soci en la seva elaboració.

En referència, al quart punt, referit a la renovació de junta, l’actual tresorer senyor Daniel Bel va comunicar la seva renúncia al càrrec. La junta actual va agrair-li la seva implicació i col•laboració aquest any, no només com a tresorer i l’expresident Llorenç Gimeno, va demanar el reconeixement per la tasca realitzada en les diferents juntes en que ha participat. Tots els assistents li van oferir el seu agraïment i un fort aplaudiment. Després de la seva renúncia al càrrec aquest queda vacant, es fa una crida als socis i queda oberta la incorporació d’un nou tresorer, algun veí s’hi va mostrar predisposat un cop finalitzin les activitats que actualment realitza.

Es fa una crida general a apuntar-se a la Junta o a participar en l’execució de la festa major.

En el punt cinquè, adequació de les quotes anuals, s’explica l’aplicació de la nova normativa de cobrament, aplicació del CODI SEPA i s’aprova per unanimitat el manteniment de la quota actual.

Finalment s’obre un torn obert de paraules, la Lluïsa comenta el soroll que provoca el camp de tir i la junta comenta que ho traslladarà a l’Ajuntament.

I en no haver-hi més intervencions, el president aixeca la sessió a les 21:50, de la qual jo, com a Secretari de l’Associació, en dono fe amb el vistiplau del President.