Assemblea General 2015

Acta aprovada en l’Assemblea General 2016.

 

Ordre del dia

Es reuneixen a Valls, a la sala d’actes del Hotel Class, amb motiu de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns el Fornàs, el dia 24 de març de 2015, a les 20:00, la Junta directiva de l’associació de veïns i socis del barri, amb la següent ordre del dia:

PRIMER

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte de l’assemblea anterior.

SEGON

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.

TERCER

Informe de les vocalies i presidència.

  • Medi ambient (cuques)
  • Adequació del barri (incidències i actuacions)
  • Local i magatzem social
  • Remodelació carretera del Pla
  • Balanç Festa Major 2014 i propostes 2015.

QUART

  • Renovació de la Junta

CINQUÈ

  • Adequació de les quotes anuals

SISÈ

  • Torn obert de paraules

Desenvolupament de l’Assemblea

S’inicia l’assemblea amb la presentació per part del President.S’inicia l’assemblea amb la presentació per part del President.

1) El secretari llegeix l’acta de l’assemblea anterior i s’aprova per la totalitat dels assistents.

2) El tresorer llegeix l’estat de comptes de l’any 2014. Es comenta la importància de donar-se de baixa i actualitzar les dades bancaries, per evitar les despeses que suposen les devolucions bancaries i l’esforç de la Junta en actualitzar i tenir al dia aquestes dades. Es comenta la baixada d’ingressos per publicitat en el programa de festes, que cap empresa es va fer càrrec del bar de la festa major i la baixa de socis.

El resum d’ingressos es de 15.286,50 € i despeses de 18.677,14 €, amb un saldo negatiu de 3.390,64 €. Es comenta que aquest saldo negatiu es deu a la compra de les dos casetes que van suposar una despesa de 4.356,00 €, fet que si no s’hagués fet aquesta inversió l’any es saldaria amb un superàvit de 965,35 €.

El saldo a 1 de gener de 2015 es de 8.762,99 €. S’aprova per unanimitat.

3) Informe de les vocalies i presidència.

a) Estat de socis: Total habitatges: 843, Socis actius: 309, No socis: 534

Socis donats de baixa en la regularització de gener 2015: 53

El juny de 2013 per part de la junta anterior s’entrega llistat de socis actius, on s’indica que hi ha una sèrie de socis amb pagaments pendents de 2013 i 2014. En carta personal, a cada soci, la junta anterior demana la seva regularització el 12 de juny de 2013.

– Circular informativa 2/2013 (23/6/2013) – Sant Joan. Circular actualització de dades, sense dades ni numero de compte.

– Circular informativa 3/2013 (Nadal 2013) – Caga tió i patges reials. Circular actualització de dades, sense dades ni numero de compte. Es regularitzen molts comptes corrents i a partir d’aquí s’indica una part del numero de compte per que el soci pugui comprovar errors i actualitzar dades…

– Circular informativa 1/2014 (18/3/2014) – Convocatòria assemblea ordinària anual. Circular amb dades i numero de compte.

– Circular informativa 2/2014 (31/5/2014) – Inauguració magatzem i noves casetes. Circular amb dades i numero de compte.

– Circular informativa 5/2014 (Nadal 2014) – Caga tió i patges reials. S’adjunta carta on s’indica que les dades que tenim no son correctes i es demana regularització. S’adjunta nova ordre de domiciliació. De més de 50 cartes, la resposta 3 actualitzacions i 2 noves altes.

A partir d’aquí els socis que no han regularitzat la situació se’ls considera no socis.

b) Assegurances: Actualment l’associació tenia contractada amb ATLANTIS amb una quota anual de 252,65 € i una responsabilitat civil de 150.000 €. Desprès de no poder negociar amb ells es contracta una nova pòlissa amb ALLIANZ amb una quota de 235,89 € i una responsabilitat civil de 300.000 € per sinistre i 900.000 € anuals.

c) Cuques.S’informa el canvi de l’empresa de fumigació realitzada per l’Ajuntament a través de concurs públic. El passat 18 de març la nova empresa va començar els treballs de fumigació.

Es pinta l’actua interiorment i evita que surtin per allí les cuques i es morin.

Es constata la presencia de la cuca americana (vermella), la qual a desplaçat a l’autòctona. Es comenta que només s’actua en zona publica, en zona privada no poden accedir. Els consells als particulars es van penjar al Facebook de l’associació.

d) Urbanisme. S’informa que a nivell de reparacions al barri, després d’un 2013 on es van realitzat moltes actuacions, el 2014 s’ha actuat mes puntualment. S’ha arreglat la vorera del DIA i falta reparar la del ALDI. Es comenta que una actuació important serà la reparació de la vorera del carrer Molls de l’estació la qual requereix una actuació integral de reparació de tota ella i queda pendent d’assignació per part de l’Ajuntament.

Per part dels veïns es comenta que s’estan esporgant els pins de la zona del cementiri i que s’està col·locant el tros de tanca que faltava en el parc infantil. Es comenta que hi ha bosses d’erugues als pins del cementiri.

Pel que fa al tema arbres del passeig es comenta una primera proposta de l’Ajuntament de canviar-ne els que estan malament, però després d’una visita del tècnic es comenta que s’ha de canviar la terra i posposar-ho per mes endavant.

e) Local social. Es comenta la compra de les dos casetes i la pintura que es va fer. S’obre la porta als socis per la seva utilització. Es comenta el tema gossos i es diu de ficar una tanca i ampliar la zona pavimentada. Del tema elèctric es comenta que estem pendents de l’ajuntament i que aquest ens comenta que vol tirar una línia elèctrica tant per les casetes com per necessitats del patronat d’esports. Es seguirà el tema fins la seva execució.

f) Skate park. Per part dels socis es comenta com està el tema de la pista poliesportiva pel barri. Es comenta que per part de l’Ajuntament hi ha la proposta de ficar-la junt a la pista de l’Skate Park per tal de centralitzar les instal·lacions juvenils en un sol lloc. Falta assignació pressupostaria.

g) Remodelació de la Carretera del Pla. S’informa de l’actuació que vol realitzar l’Ajuntament a traves de la Generalitat de remodelació del tram urbà de la carretera del Pla per convertir-ho en un passeig, des de la rotonda de la gasolinera, fins la rotonda del Fornàs. Hi ha una assignació de 500.000 € i l’idea es com el passeig de l’estació amb doble carril i passeig central. No hi hauria aparcament de dia i es podria aparcar a les nits. Es mostren plànols del projecte.

h) Festa major del Barri. Es comenta la bona acollida de la festa de l’any passat i la reducció de la despesa. Es comenta buscar patrocinadors.

Pel que fa a la celebració dels 25 anys del barri, es comenta la falta de finançament per aquest any i la crida per buscar voluntaris o crear una comissió per fer-la l’any 2016. Es demanen propostes i voluntaris.

Es comenta el preu de les fotocopies i un soci s’ofereix per a fer-les.

4) Renovació de la Junta. Desprès de les últimes integracions, la junta queda formada segons el següent organigrama:

President: Josep Mª Solanes Sans

Secretari: Oscar Roset Rubió

Tresorer: Tomas de Arriba Gonzalez

Vocals: Maite Garcia León, Mariona Queralt, Priscila Pelaez Rivas, Jordi Torné Solé i Marisol Ignació

Es fa una crida general a apuntar-se a la Junta o a participar en l’execució de la festa major. S’aprova per unanimitat.

5) Adequació de les quotes anuals S’ aprova mantenir la quota actual de 30 € per unanimitat.

6) Torn obert de paraules.

– Telefonia. Es pregunta per part d’un soci com esta el tema telefonia. Es comenta que s’havien desestimat totes les al·legacions i que no existia base legal per denegar la seva instal·lació, per tant la companyia tenia les mans lliures per a la seva instal·lació. Si no estava instal·lada es pel context de crisi que estem i que la companyia no ho veu de moment indispensable.

Pel que fa a les línies fixes es comenta que no es poden ficar de noves, ja que no volen ampliar capacitat.

– Fibra òptica. Es comenta el desplegament de fibra òptica que pot ser immediat si companyia troba una massa critica que ho faci rendible. El president comenta l’interès de companya per ampliar el tema audiovisual.

– Aparcament de camions en zona urbana. Es comenta per part dels socis de la utilització de la gasolinera del Fornàs o de l’aparcament del Carrefour com aparcament de camions. El problema es amb l’aire condicionat o instal·lació frigorífica d’aquest que fa molt de soroll a les nits. Es pregunta que es pot fer. Es transmetrà a l’Ajuntament.

Finalment es pregunta com està l’aparcament provisional del carrer Castells, al solar previst com a Església. Es comenta que es demanaria informació a l’Ajuntament.

Els veïns recorden a la junta el problema d’incivisme del l’avinguda del Fornàs, principalment en el tema de l’aparcament en doble fila, es comenta que s’ha parlat amb l’Ajuntament i es un tema de difícil situació. Es demana mes pressió policial. La junta acorda tornar a parlar amb l’Ajuntament.

En resum es transmetrà a l’Ajuntament i es demanarà informació de:

– Neteja zona RENFE. Presencia de rates.

– Reparació de la vorera del carrer Molls de l’estació. Planificació.

– Electricitat casetes local social.

– Pista poliesportiva pel barri. Planificació.

– Hi ha bosses d’erugues als pins del cementiri.

– Canvi progressiu d’arbres al Passeig President Tarradellas.

– Aparcament de camions en zona urbana.

– Aparcament provisional del carrer Castells, al solar previst com a Església.

– Possibles actuacions a l’Avinguda del Fornàs. Augmentar pressió policial ¿?.

I en no haver-hi mes intervencions, el president aixeca la sessió a les 21:30, de la qual jo, com a Secretari de l’Associació, en dono fe amb el vistiplau del President.