Assemblea General 2016

Acta aprovada en l’Assemblea General 2017.

 

Ordre del dia

Es reuneixen a Valls, a la sala d’actes del Hotel Class, amb motiu de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns el Fornàs, el dia 15 de març de 2016, a les 20:00, la Junta directiva de l’associació de veïns i socis del barri, amb la següent ordre del dia:

PRIMER

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte de l’assemblea anterior.

SEGON

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.

TERCER

Informe de les vocalies i presidència.

  • Medi ambient (cuques)
  • Adequació del barri (incidències i actuacions)
  • Aprovació de la construcció d’un escenari permanent
  • Balanç Festa Major 2015 i propostes 2016.

QUART

  • Renovació de la Junta

CINQUÈ

  • Adequació de les quotes anuals

SISÈ

  • Torn obert de paraules

Desenvolupament de l’Assemblea

S’inicia l’assemblea amb la presentació per part del President.

1) El secretari llegeix l’acta de l’assemblea anterior i s’aprova per la totalitat dels assistents.

2) El tresorer llegeix l’estat de comptes de l’any 2015. Es comenta la importància de donar-se de baixa i actualitzar les dades bancaries, per evitar les despeses que suposen les devolucions bancaries i l’esforç de la Junta en actualitzar i tenir al dia aquestes dades. Es comenta la baixada d’ingressos per publicitat en el programa de festes i es fa una crida als socis en fer publicitat al barri. Hi ha també disminució d’ingressos de la subvenció municipal i la baixa de socis. A nivell de despeses a part de les comuns s’ha comprat taules i cadires per les casetes.

El resum d’ingressos es de 14.897,53 € i despeses de 15.052,61 €, amb un saldo negatiu de 155,08 €.

El saldo a 1 de gener de 2016 es de 8.221,63 €. S’aprova per unanimitat.

3) Informe de les vocalies i presidència.

a) Estat de socis: Total habitatges: 843, Socis actius: 307, No socis: 536

Socis donats de baixa en la regularització de gener 2016: 2

A partir d’aquí els socis que no han regularitzat la situació se’ls considera no socis.

b) Cuques. S’informa dels problemes amb el canvi de l’empresa de fumigació realitzada per l’Ajuntament a través de concurs públic. Inicialment els resultats no van ser òptims i fins al setembre no es van començar a veure els resultats.

Es constata la presencia de la cuca americana (vermella), la qual a desplaçat a l’autòctona.

S’actua en les clavegueres. En les arquetes elèctriques i telefòniques, no poden actuar.

Es comenta que només s’actua en zona publica, en zona privada no poden accedir. Els consells als particulars es van penjar al Facebook de l’associació.

Per part dels socis es comenta l’existència de rates en el solar de RENFE. Es demana la seva neteja.

c) Urbanisme. S’informa que a nivell de reparacions al barri, després d’un 2013 on es van realitzat moltes actuacions, el 2014 s’ha actuat mes puntualment. Es comenta que una actuació important serà la reparació de la vorera del carrer Molls de l’estació la qual requereix una actuació integral de reparació de tota ella i queda pendent d’assignació per part de l’Ajuntament. Es demanarà celeritat.

Pel que fa al tema arbres del passeig es comenta una primera proposta de l’Ajuntament de canviar-ne els que estan malament, però després d’una visita del tècnic es comenta que s’ha de canviar la terra i posposar-ho per mes endavant.

Es comenta la finalització de la tanca del parc infantil.

d) Local social. Del tema elèctric es comenta que estem pendents de l’ajuntament i que aquest ens comenta que vol tirar una línia elèctrica tant per les casetes com per necessitats del patronat d’esports. De moment queda pendent, es seguirà el tema fins la seva execució.

e) Skate park. Per part dels socis es comenta com està el tema de la pista poliesportiva pel barri. Es comenta que per part de l’Ajuntament hi ha la proposta de ficar-la junt a la pista de l’Skate Park per tal de centralitzar les instal·lacions juvenils en un sol lloc. Falta assignació pressupostaria.

Es comenta la situació de la barana a la zona del mur de pedres i la falta de protecció superior. Es passarà a l’Ajuntament.

f) Actuacions de senyalització a l’Avinguda del Fornàs. Es comenta la millora en la senyalització i l’actuació en la rotonda per intentar evitar l’aparcament en doble fila. Es comenta la demanda de la Junta de ficar defenses en la part central del carrer com les de la Font de La Manxa i que ho esta estudiant mobilitat.

g) Aparcament carrer Castells. Es comenta l’execució i pavimentació del solar del carrer Castell com aparcament. La Junta a demanat una millora en la seva senyalització i neteja de pedres del perímetre, tan en aquest com en el de davant de la piscina. Ho esta estudiant mobilitat.

h) Senyalització a les entrades del barri. Es demana a l’ajuntament marcar la limitació de velocitat a totes les entrades del barri, tant horitzontal com verticalment. Ho està estudiant mobilitat.

i) Nou escenari permanent al Passeig. Es comenta la sol·licitud de la Junta a l’Ajuntament per l’execució d’un escenari permanent al Passeig. L’objectiu es baixar la despesa de cada any en la festa major i dotar al barri d’un equipament per poder fer mes activitats. Es comenta la receptivitat de l’Ajuntament però aquest demana un repartiment de costos per evitar fer un escenari en cada barri. Es comenta per part dels veïns que si tenim que pagar nosaltres l’escenari en les activitats que realitzi l’Ajuntament o Patronat i l’utilitzi es fiqui als programes el Patrocini del nostre barri. El cost pel barri seria d’uns 2000 €, els quals s’amortitzarien en un parell d’anys. Es fica a votació i s’aprova per unanimitat.

J) Festa major del Barri. Es comenta la bona acollida de la festa de l’any passat i la reducció de la despesa. Es comenta buscar nous patrocinadors. Es proposa la data del 28 al 31 de juliol.

Per part dels socis es comenta que per evitar problemes en la distribució de seients del sopar, aquest es numerin com en les taules del ball. S’aprova per unanimitat.

Pel que fa a la celebració dels 25 o 30 anys del barri, es comenta la falta de finançament per aquest any i la crida per buscar voluntaris o crear una comissió per fer-la mes endavant.

4) Renovació de la Junta. El president demana una renovació de la presidència per falta de temps. Es descarta per falta de substitut.

La junta queda formada segons el següent organigrama:

President: Josep Mª Solanes Sans

Secretari: Oscar Roset Rubió

Tresorer: Tomas de Arriba Gonzalez

Vocals: Maite Garcia León, Mariona Queralt, Priscila Pelaez Rivas, Jordi Torné Solé i Marisol Ignació

Es fa una crida general a apuntar-se a la Junta o a participar en l’execució de la festa major. S’aprova per unanimitat.

5) Adequació de les quotes anuals. Els socis fan la proposta d’augmentar la quota a 35€ anuals ja que fa mes de deu anys que aquesta estava congelada. Es sotmet a votació i s’aprova una nova quota anual de 35 €, per majoria simple dels assistents.

6) Torn obert de paraules.

a) Telefonia. Es pregunta per part d’un soci com esta el tema telefonia. Es comenta que s’havien desestimat totes les al•legacions i que no existia base legal per denegar la seva instal•lació, per tant la companyia tenia les mans lliures per a la seva instal•lació. Si no estava instal·lada es pel context de crisi que estem i que la companyia no ho veu de moment indispensable. Algún soci comenta que ja estan instal·lades però s’ha integrat al rètol de l’Hotel.

Pel que fa a les línies fixes es comenta que no es poden ficar de noves, ja que no volen ampliar capacitat. Amb el desplegament de la fibra òptica s’està solucionant el problema.

b) Contenidors de superfície. Es demana la reparació de les portes i una neteja de la base. Es transmetrà a l’Ajuntament.

c) Neteja viaria. Es comenta i es demana una neteja viaria superior en moments de vent o caiguda de fulles, ja que llavors augmenta considerablement la brutícia i deixalles. Es demana llavors no esperar al dia que toca per “calendari”

d) Pancartes marató. Es comenta pels veïns perquè es va trigar tant a retirar-les. La Junta comenta que es va demanar a l’ajuntament la seva retirada. Finalment la Junta va trucar a la Marató directament i en dos dies en van treure.

e) Il·luminació carrers transversal. Es comenta per parts dels socis que en els carrers transversals, la il·luminació es escassa. Es transmetrà a l’Ajuntament.

f) Erugues pins cementiri. Es comenta la seva existència i la Junta o transmetrà a l’Ajuntament. L’any 2015 es van fumigar.

g) Contenidors tram final passeig. Es demana la col·locació de mes contenidors en aquest tram ja que queden molt lluny d’algunes cases. Es transmetrà a l’Ajuntament.

I en no haver-hi mes intervencions, el president aixeca la sessió a les 21:45, de la qual jo, com a Secretari de l’Associació, en dono fe amb el vistiplau del President.