Assemblea General 2017

Acta pendent d’aprovació per l’Assemblea General.

 

Ordre del dia

Es reuneixen a Valls, a la sala d’actes del Hotel Class, amb motiu de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns el Fornàs, el dia 25 d’abril de 2017, a les 20:00, la Junta directiva de l’associació de veïns i socis del barri, amb la següent ordre del dia:

PRIMER

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte de l’assemblea anterior.

SEGON

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.

TERCER

Informe de les vocalies i presidència.

  • Medi ambient (cuques)
  • Adequació del barri (proposta per part de l’ajuntament de col·locació de màquines de gimnàs per a la gent gran, possibilitat de presentar un o dos projectes en els pressupostos participatius, organitzats per l’ajuntament i que votarà la ciutat, relació amb l’ajuntament, incidències i actuacions)
  • 2a jornada Veïnal (27 de maig 2017 al barri Sant Josep Obrer), organitzada per la Federació de veïns
  • Balanç Festa Major 2016 i propostes 2017.

QUART

  • Renovació de la Junta

CINQUÈ

  • Torn obert de paraules

Desenvolupament de l’Assemblea

S’inicia l’assemblea amb la presentació per part del President.

Es comenta per part d’un soci que ja no cal fer una primera convocatòria i després una segona. Amb una única n’hi ha suficient pel compliment de la normativa, ja que ha canviat durant aquest últim any. Es confirmarà aquest punt i es revisarà per a properes convocatòries.

1) El secretari llegeix l’acta de l’assemblea anterior i s’aprova per la totalitat dels assistents.

2) El tresorer llegeix l’estat de comptes de l’any 2016. Es comenta la importància de donar-se de baixa i actualitzar les dades bancaries, per evitar les despeses que suposen les devolucions bancaries i l’esforç de la Junta en actualitzar i tenir al dia aquestes dades. Es comenta la baixada d’ingressos per publicitat en el programa de festes i es fa una crida als socis en fer publicitat al barri. A nivell de despeses, a part de les comuns s’ha pagat la part de material de l’escenari, el qual s’ha pogut amortitzar només en un any.

El resum d’ingressos es de 8.836,84 € i despeses de 7.308,21 €, amb un saldo positiu de 1.528,63 €.

El saldo a 1 de gener de 2017 es de 9.366,33 €. S’aprova per unanimitat.

3) Informe de les vocalies i presidència.

a) Estat de socis: Total habitatges: 843, Socis actius: 301, No socis: 542

Socis donats de baixa en la regularització de gener 2017: 6

A partir d’aquí els socis que no han regularitzat la situació se’ls considera no socis.

 

b) Cuques i rates. S’informa dels problemes que hi va haver amb el canvi de l’empresa de fumigació realitzada per l’Ajuntament a través de concurs públic. Inicialment els resultats no van ser òptims i fins al setembre no es van començar a veure els resultats. Actualment es col.loca un gel en cada pou, el qual s’evapora i entra dintre de les clavegueres.

Es constata la presencia de la cuca americana (vermella), la qual a desplaçat a l’autòctona.

S’actua en les clavegueres. En les arquetes elèctriques i telefòniques, no poden actuar.

Es reitera que només s’actua en zona publica, en zona privada no poden accedir. Els consells als particulars es van penjar al Facebook de l’associació. Es comenta que al setembre passat l’empresa va fer una proposta per poder treballar particularment en cada habitatge però no va reeixir.

Es comenta per part dels veïns la presencia de rates al solar de RENFE.

c) Urbanisme. S’informa que a nivell de reparacions al barri, l’any 2016 es va actuar puntualment en algun carrer. Sent les actuacions principals al Carrer Moll de l’estació i davant del tanatori.

Pel que fa al tema arbres del passeig es comenta una primera proposta de l’Ajuntament de canviar-ne els que estan malament, però després d’una visita del tècnic es comenta que s’ha de canviar la terra i posposar-ho per mes endavant. Es va comentar d’incorporar-ho al procés participatiu però l’Ajuntament intentarà incorporar-ho als pressupostos del 2018.

Es fa el suggeriment per part dels veïns de la possibilitat de canviar els arbres i voreres per arbres plantats en torretes grans col·locats damunt les voreres.

d) Medi Ambient. S’informa de la consulta sobre la bonificació de l’IBI per els immobles que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

Aquests gaudiran d’una bonificació en el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, sempre que, prèviament,  s’hagi obtingut la corresponent LLICÈNCIA D’OBRES  per a la seva instal·lació i  es compleixin els següents requisits:

– Que utilitzin col·lectors homologats per l’administració competent (Serveis d’Indústria de la Generalitat. Marcatge CE)

– Es destinin exclusivament ús d’habitatge

– Per instal·lacions d’aprofitament solar tèrmic (producció d’aigua calenta) la instal·lació ha de donar servei com a mínim al 60% de la demanda d’aigua calenta sanitària de l’habitatge (o del 70% si l’energia convencional s’aporta per efecte Joule)

– Per instal·lacions d’aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, amb un mínim de 2kwp.

– Que la seva construcció (o rehabilitació) hagi finalitzat abans del 2005.

– No estar obligats a incorporar aquests sistemes d’aprofitament d’energia solar per cap normativa d’obligat compliment en el moment de la presentació de la sol·licitud de llicència d’obres.

La bonificació a aplicar serà:

– el 50% els primers cinc anys

– el 25% del 6è al 10è any.

e) Proposta parc Gent Gran. S’informa de la instal·lació prevista per a final d’any de 6 a 8 maquines per fer esport a la Plaça President Companys per part de l’Ajuntament.

f) PIPI CAN. Es comenta que per part de l’ajuntament esta previst la instal·lació d’un pipi can a la zona del cementiri per tal de que els propietaris dels gossos disposin d’un espai per als seus gossos.

g) Festa Veïnal. Es comenta que la 2º jornada veïnal organitzada per la Federació d’associacions de veïns de Valls, es realitzarà aquest any al barri de Sant Josep Obrer el proper 27 de maig. Esteu tots invitats a aquesta jornada festiva.

h) Festiuet. El Festiuet és un nou festival que tindrà lloc a Valls (Tarragona) el proper 11 i 12 d’agost de 2017. L’estil de música serà reivindicativa i festiva i comptarà amb 15 artistes, 4 dj’s, 2 escenaris i moltes sorpreses més!. Es comenta que l’acte de presentació es realitzarà a l’escenari del Fornàs.

i) Reparació i renovació del cartell del Fornàs. Es comenta que fa un any es va despenjar el cartell situat davant de l’escenari del Fornàs pel mal estat d’aquest. Es demana col·laboració dels veïns per la seva reparació. S’ofereixen en Daniel, Joaquim i Josep Maria. El dibuix/ disseny del mateix va anar a càrrec del Jesús Moreno.

També es comenta de la possibilitat de col·locar unes plaques metàl·liques amb el logo del Fornàs per l’escenari. Els mateixos veïns comenten que ho miraran.

j) Local social. Del tema elèctric es comenta que estem pendents de l’ajuntament i que aquest ens comenta que vol tirar una línia elèctrica tant per les casetes com per necessitats del patronat d’esports. De moment queda pendent, es seguirà el tema fins la seva execució.

El Joaquim va comentar de buscar un pressupost per la instal·lació de plaques solars a les casetes. L’alternativa per l’escalfor la tindríem amb una estufa de gas.

k) Skate park. Per part dels socis es comenta com està el tema de la pista poliesportiva pel barri. Es comenta que per part de l’Ajuntament hi ha la proposta de ficar-la junt a la pista de l’Skate Park per tal de centralitzar les instal·lacions juvenils en un sol lloc. Falta assignació pressupostaria i l’Ajuntament proposa que es demani dintre dels pressupostos participatius d’aquest any per al pròxim 2018.

l) Aparcament carrer Castells. La Junta a demanat una millora en la seva senyalització i neteja de pedres perimetrals, tan en aquest com en el de davant de la piscina. Ho esta estudiant mobilitat.

m) Senyalització a les entrades del barri. Es demana a l’ajuntament marcar la limitació de velocitat a totes les entrades del barri, tant horitzontal com verticalment. Ho està estudiant mobilitat.

n) Nou escenari permanent al Passeig. Es comenta l’execució d’un escenari permanent al Passeig. L’objectiu es baixar la despesa de cada any en la festa major i dotar al barri d’un equipament per poder fer mes activitats. Es comenta per part de la junta de l’amortització d’aquest espai.

o) Il·luminació carrers transversals. Es comenta per parts dels socis que en els carrers transversals, la il·luminació es escassa. Es transmetrà un altre cop a l’Ajuntament.

p) Festa major del Barri. Es comenta la bona acollida de la festa de l’any passat i la reducció de la despesa. Es comenta buscar nous patrocinadors. Es proposa la data del 27 al 30 de juliol. Remarcar un cop mes, la necessitat d’implicació de mes gent en la festa per tal d’evitar que aquesta s’estanqui o no es realitzi.

Pel que fa a la celebració dels 25 o 30 anys del barri, es comenta la falta de finançament per aquest any i la crida per buscar voluntaris o crear una comissió per fer-la mes endavant.

4) Renovació de la Junta. El president demana una ampliació i renovació de la junta actual.

S’apunten com a vocals o col·laboradors: Daniel Bel, David Prats, Joaquin Calvo, Isabel Salas i Josep Mª Avila.

La junta queda formada segons el següent organigrama:

President: Josep Mª Solanes Sans

Secretari: Oscar Roset Rubió

Tresorer: Tomas de Arriba Gonzalez

Vocals: Maite Garcia León, Mariona Queralt i Jordi Torné Solé.

Col·laboradors: Daniel Bel, David Prats, Joaquin Calvo, Isabel Salas i Josep Mª Avila

Es dona de baixa per l’absència el darrer any de Priscila Pelaez Rivas i Marisol Ignació.

Es fa una crida general a apuntar-se a la Junta o a participar en l’execució de la festa major. S’aprova per unanimitat.

5) Torn obert de paraules. Es comenta que no hi ha mes preguntes o suggeriments

I en no haver-hi mes intervencions, el president aixeca la sessió a les 21:45, de la qual jo, com a Secretari de l’Associació, en dono fe amb el vistiplau del President.