Estatuts

Degut al canvi de legislació es fa necessària la modificació i adaptació dels Estatuts de 1993 a la nova Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer de Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Els vigents Estatuts de l’Associació de Veïns el Fornàs, aprovat en l’Assemblea General de 25 de març de 2011, són els següents:

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Art. 1 – Amb la denominació Associació de Veïns El Fornàs de Valls es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, les altres normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i, d’una manera especial, per allò previst en aquests estatuts.

Art. 2 – Els fins de l’Associació són bàsicament:

 1. Agrupar als socis veïns de la demarcació ciutadana de l’àmbit territorial del barri del Fornàs de Valls, i assumir la representació dels seus interessos, així com adoptar aquelles resolucions que afectin aquests interessos, actuant per aconseguir les millores de la comunitat i el seu desenvolupament humà ciutadà, en busca de la millora de la vida comunitària de la zona i de la ciutat.
 2. Promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i desenvolupar directament l’associació per sí o a través de tercers, en aquest darrer cas, sota la seva vigilància, els estudis, actes, espectacles i, en general aquelles iniciatives que es considerin d’interès i conforme a la seva actuació per a la millora i desenvolupament de la comunitat ciutadana.
 3. Promoure especialment la formació complementària de la joventut del barri, mitjançant activitats culturals-recreatives, col·laborant amb aquesta finalitat amb d’altres organitzacions existents al barri i a la localitat.
 4. L’Associació es constitueix per ser el solc específic de canalització de les reivindicacions comunitàries dels seus associats i gestionar davant tercers els interessos comuns, defensant-los amb tots els estris que permeti la normativa legal vigent.

Per al millor compliment dels objectius enumerats, l’Associació constituirà les vocalies, les seccions i els departaments d’assessoria, de formació i de serveis, tant interns com externs, que siguin necessaris.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Art. 3 –

 1. El domicili social de l’Associació s’estableix a radica a la Plaça President Companys, sense número, de Valls.
 2. El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, per bé que qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resulta igualment significativa de l’àmbit territorial d’actuació.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Art.4 – Poden formar part de l’associació totes les persones de més de 18anys (els socis i sòcies que són menors, amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret amb dret de vot en les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva). Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual ha de prendre una decisió en la primera reunió que tingui lloc, la qual l’ha de comunicar a l’Assemblea General més immediata.

Els socis

Art. 5 – Són drets dels membres de l’associació:

 1. Els associats tenen el dret de participar en l’activitat de l’associació, i en particular, de:
  1. Assistir a les assemblees generals, intervenir-hi i exercir-hi el dret de vot.
  2. Elegir els membres de l’òrgan de govern i ésser elegits per a formar-ne part.
  3. Impugnar els acords de l’assemblea general i de l’òrgan de govern i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres de l’òrgan de govern.
  4. Formar part dels grups de treball.
 2. 2. Els associats tenen el dret d’ésser informats de la marxa de l’associació i, en particular, el dret de:
  1. Ésser informats de la identitat dels altres associats, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l’Associació.
  2. Ésser informats per l’òrgan de govern, un cop convocada l’assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant la reunió.
  3. Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n’hi ha.
 3. Els associats tenen dret a rebre els serveis que l’associació ofereixi en compliment de les seves finalitats o amb caràcter accessori, segons el que puguin acordar els òrgans competents.
 4. També tenen dret a ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

Art. 6 – Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatuàries.
 4. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’associació.

Art. 7 – Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi voluntàriament la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol lll. L’Assemblea General

Art. 8 –

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Art. 9 – Corresponen a l’Assemblea General les funcions següents:

 1. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern.
 3. Modificar els estatuts.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 10. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de separació definitiva.
 11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Art. 10 –

 1. L’Assemblea General es reuneix amb caràcter ordinari com a mínim un cop l’any, dins dels sis primers mesos de l’any, per a aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Art. 11 –

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha d’expressar amb claredat els assumptes a tractar com a ordre del dia, el dia, lloc, i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació, podent emprar mitjans telemàtics per efectuar la comunicació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. La persona que ocupi la secretaria redacta l’acta de cada reunió, que ha de ser signada per ell mateix, amb el Vist i Plau de qui n’ocupa la Presidència. L’acta ha de contenir un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. En tot cas, l’acta i la resta de documentació relativa als punts inclosos a l’ordre del dia de la reunió, ha d’estar a disposició dels socis al local social amb almenys cinc dies d’antelació respecte la data de l’Assemblea.

Art. 12 –

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. Un nombre d’associats que representi almenys el 10% dels vots socials de l’associació pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea general. Si aquesta ja ha estat convocada, la sol·licitud s’ha de formular en el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar totes els associats de l’ampliació de l’ordre del dia.
 3. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.
 4. Si en l’Assemblea General es pretén tractar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra membres de l’òrgan de govern o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de convocar en el mateix acte una sessió extraordinària de l’Assemblea General amb aquest punt com a únic punt de l’ordre del dia.

Art. 13 –

 1. A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació. El dret de vot es pot exercir per delegació escrita a favor d’un altra associat.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva i, si es presenten diverses candidatures, surt elegida la que obté un major número de vots dels associats presents o representats.
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.
 5. Els associats no poden intervenir en la presa de decisions o en l’adopció d’acords en els assumptes en què tingui un conflicte d’interessos amb l’Associació, d’acord amb l’article 312-9 de Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
 6. De cada reunió s’ha d’estendre una acta que inclogui la data i el lloc de la reunió, l’ordre del dia, els assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les quals s’hagi demanat constància i els acords adoptats, amb la indicació del resultat de les votacions i de les majories amb què s’han adoptat. Les actes són redactades i signades pel secretari de la Junta o de la sessió, amb el vist i plau de qui hagi ocupat la presidència, i s’han d’aprovar, si escau, en la mateixa reunió o en la següent. Correspon al Secretari la custòdia del llibre d’actes.

Capítol IV. La Junta Directiva

Art. 14 –

 1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i el nombre de vocals que acordi l’Assemblea. Els càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vist i plau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
 5. Els membres de la Junta Directiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon administrador i servir el càrrec amb lleialtat a l’associació, actuant sempre en benefici d’aquesta.
 6. Els membres de la Junta Directiva han de comunicar immediatament qualsevol situació de conflicte d’interessos en la que es trobin, i no poden intervenir en la presa de decisions ni en l’adopció d’acords en els assumptes en què tingui un conflicte d’interessos, d’acord amb l’article 312-9 de Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil.

Art. 15 –

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys sens perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament de càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per les causes següents:
  1. Mort o declaració d’absència.
  2. Malaltia, incapacitat o inhabilitació.
  3. Renúncia notificada a la Junta Directiva mitjançant un escrit en el qual s’exposin els motius.
  4. Separació acordada per l’Assemblea General.
  5. Baixa com a membre de l’associació.
  6. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13.3 dels estatuts.
 3. L’Assemblea General pot acordar en qualsevol moment separar de llurs funcions algun o tots els membres de l’òrgan de govern, amb subjecció, si escau, al que estableix l’article 12.4 dels estatuts. L’acord de l’Assemblea General d’exercir l’acció de responsabilitat determina la separació dels membres de l’òrgan de govern afectats.
 4. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, es pot nomenar un substitut d’entre els membres de l’associació per ocupar provisionalment el càrrec vacant, fins a la següent reunió de l’Assemblea General.

Art. 16 –

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
  1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
  5. Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
  8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
   • Subvencions o altres ajuts
   • L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
  12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
  13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hi hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
  14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Art. 17 –

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a 1 per trimestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 30 % dels membres que la componen.
 3. La convocatòria ha d’expressar amb claredat els assumptes a tractar i el lloc, el dia i l’hora de la reunió, podent emprar mitjans telemàtics per efectuar la comunicació.

Art. 18 –

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 2. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Art. 19 –

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Art. 20 –

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president, incloent en l’acta els extrems que s’assenyalen a l’article 13.6 d’aquests estatuts. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Art. 21 –

 1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
  1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
  6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La secretaria i la tresoreria

Art. 22 – El secretari/a ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Art. 23 – El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Art. 24 – La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Art. 25 – Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Art. 26 – Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del propi patrimoni o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Art. 27 – Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Art. 28 –

 1. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
 2. La Junta Directiva ha d’elaborar el pressupost i els comptes anuals, que s’han de presentar a l’Assemblea General perquè els aprovi, com a màxim, en els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici.
 3. Si l’associació rep periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques, o bé recorre a la captació pública de fons com a mitjà de finançament de llurs activitats, ha d’elaborar els comptes anuals i fer-los accessibles al públic.

Art. 29 – En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el Secretari/a.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. Règim disciplinari

Art. 30 – L’ òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern, i respectant el principi de proporcionalitat.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. Abans d’imposar la sanció s’ha d’informar sempre la persona afectada de les causes que la justifiquen. La persona afectada té el dret d’oposar-s’hi i de practicar proves en descàrrec seu. La resolució final, que ha de ser sempre motivada, l’adopta aquest òrgan de govern, dins d’un període de 15 dies.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol X. Modificacions estructurals i dissolució

Art. 31 –

 1. Per modificar aquests estatuts, i també per acordar la dissolució de l’associació, és necessari l’acord favorable de les dues terceres parts dels assistents, presents i representats, a l’Assemblea General.
 2. Per a acordar la modificació d’estatuts la convocatòria de l’Assemblea General ha d’expressar amb claredat els articles que es pretenen modificar, afegir o suprimir. L’acord de modificació dels estatuts s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions. La sol·licitud d’inscripció s’ha d’acompanyar amb el certificat dels nous articles aprovats i de la versió actualitzada dels estatuts.

Art. 32 –

 1. L’associació pot ser dissolta per les causes següents:
  1. Per acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
  2. Per compliment de la finalitat per a la qual es va constituir l’associació o impossibilitat d’assolir-la, llevat que l’Assemblea General n’acordi la modificació.
  3. Per baixa dels associats, si es redueixen a menys de tres.
  4. Il·licitud civil o penal de les activitats o les finalitats de l’associació, declarada per sentència ferma.
  5. Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
 2. Un cop acordada la dissolució. L’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 3. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 4. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal pels deutes d’aquesta. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que es continguin als Estatuts i les que els socis hagin contret voluntàriament.
 5. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha d’adjudicar a l’entitat o entitats sense ànim de lucre que tinguin finalitat anàlogues a les de l’Associació dissolta, amb preferència per les que tinguin el domicili en el mateix municipi, si n’hi ha.
 6. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’Assemblea General de 25 de març de 2011.

Signat per:

Secretari. Sr. Roger Rué Vilaplana

Vist i plau del President. Sr. Llorenç Gimeno Ferrer