Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Ley 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS (abreujat AVELFORNAS) informa que és titular del lloc web d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei.

El titular d’aquest lloc web és l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS, amb CIF i domicili social a la PLAÇA PRESIDENT COMPANYS, S/N 43800 VALLS (Tarragona), inscrita amb el número 2.336, de la secció 1a, del registre d’Associacions de Tarragona del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,

L’adreça de correu electrònic de l’entitat és: bustia(símbol d’arroba)avelfornas.org.

Acceptació de condicions

L’ús del lloc web per part de qualsevol USUARI comporta la plena acceptació, sense reserva de cap classe, de les presents condicions que consten permanentment exposades en aquest Avís Legal, i que han de ser llegides detingudament per l’USUARI .

 

Objecte de la Web

Les pàgines contingudes en la web tenen per objectiu principal proporcionar accés a multitud de dades, informacions i continguts, a les que qualsevol USUARI pot tenir accés.

 

Condicions d’ús

L’USUARI s’obliga a fer un bon ús de la Web, responent de qualsevol dany i perjudici que pugui causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús de la Web amb fins lesius de béns o interessos, així com actuacions que de qualsevol forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i la resta d’equipament informàtic (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS o de tercers.

L’USUARI es compromet a utilitzar els continguts de la Web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com les altres condicions, reglaments i instruccions que en el seu cas poguessin ser d’aplicació. Amb caràcter merament enunciatiu, l’USUARI haurà d’abstenir-se de:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts amb fins comercials. Es permet la publicació, en un altre medi, de qualsevol article, enllaç, carta, etc… d’aquesta web sempre que es mencioni la seva procedència.
  • Reproduir o copiar per ús privat els continguts que puguin ser considerats com Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin la reproducció per part de l’USUARI o d’un tercer.

 

Navegació

La simple navegació a través de la Web té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part de l’USUARI .

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la navegació i experiència de l’USUARI , pot visualitzar la nostra política de cookies.

 

Exclusió de Responsabilitat

Accés o ús

A l’accedir a aquest lloc Web s’accepta que l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi d’aquest accés o ús de la informació d’aquest lloc Web o per l’accés a altres matèries a Internet mitjançant les connexions d’aquest lloc Web.

Així mateix, s’exonera a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pugui patir l’USUARI com a conseqüència d’errors, defectes u omissions en la informació facilitada per l’Associació de Veïns el Fornàs, sempre que procedeixi de fonts externes al mateix.

Elements nocius

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS no garanteix l’absència de virus, cucs o, en general, qualsevol altre element informàtic nociu, corresponent a l’USUARI , en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS no es responsabilitza dels possibles danys produïts en els equips informàtics, programes i fitxers dels USUARIS, o de tercers, per qualsevol element nociu.

Continguts de tercers

La Web pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines que són completament independents d’aquesta. L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS no respondrà o garanteix, de cap manera, l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, mitjançant aquests enllaços d’hipertext.

Errors tecnològics aliens o propis

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema escollit (xarxa telefònica, internet, etc…), de retards o bloquejos en l’ús del sistema escollit causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procés de Dades de l’Associació de Veïns el Fornàs, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com els danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant la intromissió il·legítima en el sistema escollit, fora del control de l’Associació de Veïns el Fornàs.

 

Instrucció d’enllaços a la Web

L’USUARI d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines Web a la present haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació:

  • L’enllaç únicament vincularà amb la pàgina inicial (home page) o pàgina principal del lloc Web, però no podrà reproduir-la de cap forma (inline links, còpia de textos, gràfics, fotos, etc…)
  • Quedarà en tot cas prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emmarquin a la Web o permetin la visualització dels seus continguts mitjançant adreces d’Internet diferents a les de la Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la Web de forma que: produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany als USUARIS sobre la veritable procedència del servei o continguts; suposi un acte de comparació o imitació deslleial, o serveix per aprofitar la reputació de la marca o prestigi de l’Associació de Veïns el Fornàs.
  • No es realitzaran des de la pàgina que introdueixi l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre l’Associació de Veïns el Fornàs, els seus socis, treballadors, clients o sobre la qualitat dels serveis que ofereix.
  • En cap cas, s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS ha donat el seu consentiment per inserció de l’enllaç o que d’una o altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent, exceptuant autorització expressa del contrari.

 

Propietat Intel·lectual i Prohibició de Reproducció

Tots els continguts de la Web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat intel·lectual de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS o de tercers, sense que puguin entendre’s com a cedits a l’USUARI cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari pel correcte ús de la Web.

Les marques, noms comercials o símbols distintius són titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS i tercers, sense que es pugui entendre que l’accés gratuït atribueixi altres drets o llicències per la seva reproducció i/o distribució, encara citant la seva font, sense l’expressa autorització de l’Associació de Veïns el Fornàs.

 

Continguts enviats per l’USUARI

En cas de que l’USUARI envií algun contingut o qualsevol tipus de fitxer, aquest declara que té el dret a fer-ho legalment i no infringeix cap dret de propietat intel·lectual.

L’USUARI assumeix la responsabilitat que es derivi del dany causat per la seva comunicació que subministri personalment o en el seu nom. L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS es reserva el dret de publicació i divulgació del material enviat per l’USUARI .

Sobre l’opinió

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS no comparteix necessàriament l’opinió donada pels USUARIS que envien continguts a la pàgina web, tanmateix es reserva el dret de publicació d’opinions que lluny de ser una crítica, es dediquin a insultar i difamar persones o entitats, així com opinions donades sense identificació de l’USUARI .

 

Protecció de Dades

El fet d’omplir qualsevol formulari i enviar-lo a l’Associació de Veïns el Fornàs, suposa que el remitent accepta que les dades facilitades s’incloguin en les bases de dades de l’entitat corresponent de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS i siguin tractades d’acord amb la finalitat i objecte del formulari.

Les dades s’inclouran en bases de dades i es destinaran al compliment de l’objecte de l’Associació de Veïns el Fornàs. Si l’USUARI no dóna el seu consentiment a la inclusió de les seves dades en les citades bases de dades o el seu posterior tractament, la finalitat del formulari no podrà portar-se a terme.

L’Associació de Veïns el Fornàs, destinatària i posseïdora d’aquestes dades, podrà sotmetre’ls a tractament en bases de dades que tractarà i gestionarà directament, comprometent-se a respectar i facilitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació per part de l’afectat en l’àmbit reconegut per la Ley Orgánica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’USUARI és l’únic que respon de la veracitat i correcció de les dades enviades a l’Associació de Veïns el Fornàs, les quals seran cancel·lades un cop deixin de ser necessaries per la finalitat a la que es destinen.

Amb l’enviament del formulari, l’USUARI accepta rebre informació sobre activitats i informacions que l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS consideri d’interès, podent oposar-s’hi mitjançant l’oportuna comunicació dirigida a secretaria(símbol d’arroba)avelfornas.org.

Publicació de Fotografies

Respecte a les fotografies o vídeos publicats, l’Associació de Veïns el Fornàs, declara que són pròpies o ostenta la cessió d’ús per part dels autors corresponents. Les fotografies cedides són originals i han estat creades pel propi autor.

El tractament de les fotografies s’efectua amb un rigorós respecte cap a les persones, eliminant qualsevol captació o filmació que atempti els drets fonamentals. Les imatges no són utilitzades per altres finalitats diferents a les d’informar o il·lustrar un acte o notícia, no són cedits a terceres persones, excepte les autoritzades expressament.

Per la publicació de fotografies amb persones l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS es regeix, d’acord amb les Lleis Espanyoles, que no serà intromissió en la intimitat de les persones els casos:

  • Tenir autorització de la persona o persones fotografiades.
  • Que la imatge disposi d’interès històric, científic o cultural (que pugui servir per il·lustrar una notícia en un diari o a la Web de l’Associació de Veïns el Fornàs).
  • Que sigui un personatge públic (un famós)
  • Que sigui una fotografia d’un acte o succés públic (una activitat comuna, per exemple) on la persona que apareix és de forma accessòria (no és el centre d’interès de la fotografia). Article 8.2 de la Llei 1/1982.

En tot cas, la persona afectada per una publicació en el lloc Web de la seva imatge, bé per si mateixa o mitjançant el pare i/o mare, o representat legal del menor, podrà oposar-se al tractament de la fotografia, o exercitar els seus drets d’accés, modificació o cancel·lació, en qualsevol moment, presentant o enviant un escrit acompanyat de la fotocòpia del seu DNI a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS – Plaça President Companys, s/n 43800 VALLS (Tarragona) o bé per correu electrònic a secretaria(símbol d’arroba)avelfornas.org.

L’USUARI no està autoritzat perquè pugui reproduir, distribuir i comunicar imatges fotogràfiques i/o videogràfiques. Aquestes imatges només són utilitzades, única i exclusivament, amb la composició dels fitxers gràfics o videogràfics, elaborades per informar i/o donar a conèixer diferents activitats de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS.

 

Política de Privacitat

Les dades que podent ser facilitades per part dels USUARIS seran tractades amb absoluta confidencialitat. Tant l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS responsable dels fitxers, com qui intervingui en qualsevol fase del tractament i les entitats a qui se’ls hagi comunicat, a l’empar de l’autorització conferida per l’USUARI , es troben sotmesos al més estricte secret professional, comprometent-se expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, ja a nivell extern com en el marc de la pròpia estructura i personal depenent, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, provinguin aquests de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix es dóna garantia del tractament i registre en fitxers, aplicacions, sistemes, equips, locals i centres, que compleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa en cada moment vigent.

Tot això, no obstant, l’USUARI ha de ser conscient i se l’adverteix expressament que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la Llei Espanyola. De sorgir qualsevol controvèrsia derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de la Web, tant l’USUARI com l’Associació de Veïns el Fornàs, podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. amb renúncia expressa a qualsevol altre que pogués correspondre-li, es sotmetrà a la jurisdicció i competència exclusiva dels tribunals que corresponguin al domicili social de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL FORNÀS a Valls (Tarragona), Espanya.