Estatuts 1993

Degut al canvi de legislació es fa necessària la modificació i adaptació dels presents Estatuts de 1993 a la nova Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer de Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Els vigents Estatuts de l’Associació de Veïns el Fornàs, són els aprovats en l’Assemblea General de 25 de març de 2011.

Els Estatuts de 1993, que figuren a continuació, només tenen caràcter informatiu i de curiositat històrica.

CAPITOL I. DENOMINACIÓ, PERSONALITAT, DOMICILI, DURACIÓ, ÀMBIT I FINALITATS.

Article 1er. – Denominació. D’acord amb les disposicions legals vigents, es constitueix “l’Associació de Veïns El Fornàs de Valls”.

Article 2on. – Personalitat. La nova Associació que es constitueix gaudeix de plena responsabilitat jurídica i capacitat d’obrar pel compliment de les seves finalitats, i es regirà pels presents Estatuts i disposicions legals sobre la matèria.

Article 3er. – Domicili. L’Associació de Veïns té el seu domicili a Valls (Tarragona) al c/ Francesc Gumà, s/n. Per acord de l’Assemblea General es podrà canviar el domicili social.

Article 4rt. – Duració. L’Associació de Veïns El Fornàs de Valls es constitueix per temps indefinit, podent únicament dissoldre’s per les causes i formalitats establertes per la Llei i en els seus Estatuts, si així ho decideix l’Assemblea General convocada a tal efecte.

Article 5è. – Àmbit territorial. EL camp d’acció de l’Associació es desenvoluparà dintre de l’àmbit territorial Local.

Article 6è. – Finalitats. Les finalitats que pretén l’Associació són:

a) La representació, gestió, defensa, administració i foment dels interessos comuns dels seus membres davant de l’Administració Pública, Organismes Oficials i Privats, etc.

b) Procurar un millor aprofitament cívic, social, cultural, arquitectònic, recreatiu i sanitari dintre de l’àmbit ciutadà en el que es desenvolupa.

c) Vetllar per l’equilibri i desenvolupament estètic, arquitectònic ornamental, funcional i higiènic del grup.

d) Promocionar tot tipus de millores en règim de copropietat que comportin una millora col·lectiva de l’Associació.

e) Establir, practicar i fomentar les bones relacions i costums.

f) Col·laborar amb les Autoritats dintre de les finalitats establertes per aquesta Associació.

g) Procurar establir i mantenir contactes i col·laboracions amb òrgans i entitats d’igual finalitat.

CAPITOL II. SOCIS, DRETS, OBLIGACIONS, ALTES i BAIXES.

Article 7è. – Els socis de l’Associació seran:

a) Socis numeraris de ple dret.

b) Socis adherits.

c) Socis honoraris.

Article 8è. – Socis numeraris de ple dret. Podran ésser socis numeraris de ple dret tots els actuals propietaris que composen l’Associació, així com també els possibles titulars que en el futur s’incorporin a la mateixa, sempre que acreditin tal condició, que siguin majors de 18 anys i tinguin capacitat d’obrar. En el cas de propietaris menors d’edat, podran ser socis els que ostentin la representació legal dels mateixos.

Els propietaris de les vivendes podran transferir tots els drets i obligacions objecte d’aquest Estatut, a favor dels possibles arrendataris de la vivenda en qüestió o persones que ocupen d’una forma legal la mateixa, sempres que els primers ho sol·licitin per escrit a aquesta Associació i els segons d’igual forma ho acceptin.

Quan no es compleixi la condició establerta anteriorment, el titular tindrà tots els drets i obligacions en concepte de patrimoni, però cedirà als possibles inquilins i/o ocupants legals, el benefici d’ús derivat dels drets i obligacions a títol d’usdefruit mentre duri el contracte o la utilització de la vivenda, quedant en ambdós casos sense efecte el termini dels mateixos.

Article 9è. – Socis adherits. Podran ser socis adherits totes les persones majors de 18 anys que en un moment determinat i per raó de veïnatge, poden tenir interessos comuns amb l’Associació i no gaudeixin del privilegi de l’article 8è., que ho sol·licitin per escrit a la Junta de Govern i siguin acceptats com a tals.

Article 10è. – Socis honoraris. Podran ser socis honoraris aquelles persones que per la seva destacada actuació en favor de l’Associació s’hagin fet creditors d’aquesta distinció. L’admissió de socis honoraris correspondrà a l’Assemblea General, prèvia proposició de la Junta de Govern que avalarà la proposta amb el corresponent expedient justificatiu dels mèrits de la persona o persones que es proposin per tal distinció.

Article 11è. Drets dels socis.

a) Els socis numeraris de ple dret, que estiguin al corrent de les seves obligacions, tindran veu i vot en les Assemblees i seran electors i elegibles per a desempenyar càrrec de Junta.

b) Els socis inclosos en l’apartat a), de l’article 11è, tindran dret a un vot per vivenda. Entre conjugues, ascendents i descendents majors de 18 anys, la representació serà acceptada per aquesta Associació llevat prova en contra i sempre que el titular ho sol·liciti per escrit a la Junta de Govern.

c) Amb la venda a canvi de titularitat de la propietat, tots els drets adquirits per l’associat dintre de l’Associació passaran a ser patrimoni del nou titular, sempre i quan es compleixin els requisits de l’article 12è, apartat b), i demanar la seva alta.

d) Els socis adherits tindran veu però no vot i no podran ser electors ni elegibles, per càrrecs representatius de l’Associació.

e) Els socis honoraris tindran veu però no vot i no podran ser electors ni elegibles per ocupar càrrecs representatius.

f) Tots els socis podran informar i ser informats de l’actuació de l’Associació i qüestions que l’afecten.

g) Expressar lliurament les seves opinions en les reunions de l’Assemblea i sota l’ordre del dia prevista, així com també poder formular propostes i peticions als seus representats, sempre que les mateixes estiguin d’acord amb els principis d’aquesta Associació, Estatuts i Reglament de Règim Intern.

h) Utilitzar ara i en el futur qualsevol servei, dependència, recreu, etc. que aquesta Associació hagi disposat o creat en règim de copropietat i amb destí a finalitats comuns pròpies, sempre amb la deguda autorització.

i) Tots els drets que li siguin atorgats pels presents Estatuts i Reglament de Règim Intern de l’Associació i per les disposicions de l’Assemblea General i de la Junta de Govern.

j) Tots els drets d’ús que emanen d’aquest Estatut i altres que es poden acordar en el futur, s’entendran compartits amb el titular i familiars que convisquin amb ell.

Article 12è. – Obligacions dels socis.

a) Observar els Estatuts i Reglament de Règim Intern de l’Associació, així com complir les disposicions de l’Assemblea General i Junta de Govern.

b) En el supòsit del paràgraf c) de l’article 11è, el socis que així procedeixi i en el cas d’existir deutes pendents de liquidació amb l’Associació, el soci o transmissor de la propietat té l’obligació de liquidar la mateixa abans de l’operació, en el seu defecte i previ acord entre les parts interessades, el comprador o receptor es farà càrrec de forma legal del possible deute, regularitzant d’aquesta forma la continuïtat en l’Associació amb tot els drets i obligacions en concepte de bens adquirits o heretats.

Quan no es compleixin les referides normes, la Junta de Govern i previ acord de l’Assemblea Genera, article 36è, apartat c), podrà aplicar als nous titular al demanar l’alta com a soci les quotes d’ingrés a l’Associació en concepte de bens adquirits.

c) Abonar puntualment les quotes que s’acordin reglamentàriament, així com també d’igual forma els derrames extraordinàries.

d) Acomplir amb interès els càrrecs pels que hagi sigut elegit, així com prestar la seva col·laboració quan per això sigui requerit per la Junta de Govern.

e) Assistir i participar en les Assemblees Generals.

f) Les obligacions que estableixen aquests Estatuts pels seus socis i les que reglamentàriament es poden adoptar en el futur, seran també patrimoni i deure dels familiars que convisquin amb el soci titular.

Article 13è. – Altes de Socis. Les altes de socis es produiran segons preveuen els articles 8è, 9è i 10è del present Estatut.

Article 14è. – Baixes de Socis. Els socis causaran baixa per alguna de les següents raons:

a) Per renuncia voluntària comunicada per escrit a la Junta de Govern.

b) Per falta de pagament de dues quotes consecutives sense causa justificada.

c) Per falta de pagament d’una derrama extraordinària.

d) Per acord de la Junta de Govern, quan un soci, per la seva conducta incorrecte i tasca negativa en contra dels interessos de l’Associació, es faci mereixedor d’aquesta sanció. En aquests casos es concedirà a l’interessat un termini de trenta dies per tal que pugui presentar a la Junta de Govern els seus descàrrecs i readmetre’l si procedeix.

e) EL soci que causi baixa per falta de pagament podrà adquirir de nou la seva condició, sempre que satisfaci les quotes pendents això com també les altres aportacions o derrames que hagin fet efectives els altres socis durant la baixa.

f) La baixa de soci voluntària o forçosa porta implícita la pèrdua de tots els drets adquirits de l’Associació.

CAPÍTOL III. DELS ORGANS DE GOVERN.

Article 15è. – L’Associació El Fornàs de Valls estarà regida:

a) Pels Estatuts de l’Associació.

b) Per l’Assemblea General.

c) Per la Junta de Govern.

Article 16è. – L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i ostenta dintre de la Llei la representació màxima de la mateixa.

Article 17è. – L’Assemblea General estarà constituïda per tots els socis, que solament podran concórrer a la mateixa personalment, a excepció feta en l’article 11è. apartats a) i b).

Article 18è. – L’Assemblea General es reunirà.

a) Obligatòriament amb caràcter ordinari una vegada a l’any, (durant el primer trimestre), prèvia citació del president amb un mínim de cinc dies d’antelació.

b) Quan la Junta de Govern ho estimi oportú.

c) Amb caràcter extraordinari podrà reunir-se quan ho sol·liciti la cinquena part dels seus membres, amb escrit dirigit a la Junta, indicant els assumptes que hauran de ser tractats en la mateixa.

d) Amb caràcter extraordinari a petició del president o quan la Junta de Govern ho estimi oportú.

En tots els casos haurà de consignar-se en la convocatòria i l’ordre dels assumptes que s’han de tractar i en cap cas es tractarà o aprovarà cap assumpte que no s’estableixi en l’ordre del dia assenyalat.

Article 19è. – Les facultats de l’Assemblea General Ordinària convocades a l’efecte, són les següents:

a) Aprovar en el seu cas la memòria anual de les activitats desenvolupades per l’Associació, l’estat de comptes i pressupostos de despeses i ingressos pel següent any. L’any social comença el dia 1 de Gener i acaba el 31 de Desembre.

b) Conèixer i ratificar en el seu cas de gestió de la Junta de Govern.

c) Fixar quotes ordinàries pel pròxim any social.

d) Elegir el President i els membres de la Junta.

e) Aprovar el Reglament de Règim Interior presentat per la Junta de Govern.

Article 20è. – Són facultats de les Assemblees Generals amb caràcter extraordinari, totes aquelles que no estan reservades específicament a la decisió de l’Assemblea General Ordinària com són:

a) Aprovar els presents Estatuts.

b) Acordar la reforma dels presents Estatuts.

c) Acordar la dissolució de l’Associació.

d) Acordar derrames extraordinàries per a finalitats concretes de l’Associació.

e) En atorgaments de títols honorífics.

Article 21è. – En les Assemblees Generals tots els socis tindran veu, però únicament el socis numeraris de ple dret tindran vot. Cas d’empat el vot del President es considerarà decisiu.

Article 22è. – En les Assemblees Generals Ordinàries els acords es prendran per majoria simple dels assistents. Per la seva validesa serà precís l’assistència de la meitat més un de socis. Cas de no concórrer aquest nombre, es reunirà mitja hora més tard de segona convocatòria i els acords d’aquesta seran vàlids sigui quin sigui el nombre d’assistents.

En les Assemblees Generals Extraordinàries, els acords es prendran d’igual forma que en les ordinàries, a excepció dels articles 39è i 40è, que es regiran per si mateixos, però en aquestes últimes, entre la primera i la segona convocatòria hauran de transcórrer, com a mínim cinc dies.

Article 23è. – La Junta de Govern és l’òrgan permanent executiu – rector de govern, gestió, administració i direcció de l’Associació, i estarà format pel President, Vice-President, Secretari, Vice-Secretari, Tresorer i un mínim de 4 i un màxim de 10 Vocals.

Seran electors elegibles els membres de l’Assemblea que determinen els articles 9è i 11è, apartats a) i b).

Els membres de la Junta de Govern seran elegits per sufragi lliure, secret i directe per tots els altres membres de l’Assemblea, facultats per això de la següent forma:

L’Assemblea nomenarà el President, Secretari, Tresorer i dos Vocals, i a la vegada facultarà al President electe per a que proposi els càrrecs de Vice-President, Vice-Secretari i la resta de Vocals, per l’aprovació per part de l’Assemblea, si procedeix.

Article 24è. – Els càrrecs seran gratuïts, i reelegibles. La duració del càrrec serà de dos anys, renovant-se de la següent forma: En el primer any es renovarà el Vice-President, el Secretari i els Vocals 1er, 3er, 5è, 7è i 9è. En el segon any, el President, el Tresorer, el Vice-Secretari i els Vocals 2on, 4rt, 6è i 10è. i així successivament tenint en compte la normativa de l’article 23è.

La comissió econòmica l’integraran el President, el Tresorer i el Vice-President. Per l’autorització de cobraments o qualsevol altre disposició de fons a través d’entitats bancàries o similars es realitzarà amb les firmes conjuntes i indistintes de dos dels tres membres referits.

Article 25è. – El President podrà, en cas de malaltia o absència, d’algun dels membres de la Junta, delegar a qualsevol altre component de la mateixa per que el supleixi.

Article 26è. – A la Junta de Govern li correspon, entre altres, les següents funcions:

a) Complir i fer complir els presents Estatuts i Reglament de Règim Intern de l’Associació.

b) Planificar, dirigir i desenvolupar tota activitat i finalitats pròpies de l’Associació.

c) Portar a la pràctica i vetllar pel compliment dels acords de l’Assemblea General.

d) Acordar i convocar les reunions de l’Assemblea General.

e) Proposar a l’Assemblea quotes i derrames extraordinàries.

f) Presentar pressupostos, memòries, balanços i liquidacions per aprovació de l’Assemblea.

g) Elaborar el Reglament de Règim Intern.

h) Decretar la baixa d’aquells socis que no compleixin amb les seves obligacions, d’acord amb l’Assemblea General.

Article 27è. – La Junta de Govern es reunirà com a mínim una vegada al mes i sempre que la convoqui el President, a instància d’ell o a la d’un nombre no inferior a tres dels seus membres.

Els acords es prendran per votació, correspondrà un vot a cada membre, essent el vot del President el que decidirà en cas d’empat. Per a ser vàlids els acords de la Junta de Govern es precisarà almenys l’assistència de cinc dels seus components.

Article 28è. – La Junta de Govern participarà en els actes en representació de l’Associació.

Article 29è. – El President de l’Associació o el que estatutàriament el substitueixi, tindrà les següents funcions:

a) Representar en plens poders a l’Associació en tots els actes que sigui precís.

b) Convocar i presidir les Assemblees i Junta de Govern.

c) Fixar l’ordre del dia de les reunions.

d) Ordenar pagaments.

e) Autoritzar amb el vist i plau les actes aixecades pel Secretari.

f) Signar xecs, rebuts i altres document anàlegs.

g) Adoptar en cas d’urgència les decisions que cregui adequades per a la millor defensa de les finalitats de l’Associació i dels seus membres, donants compte d’això, en el termini més breu possible, als Òrgans de Govern que correspongui.

Article 30è. – El Vice-President. Les seves funcions són:

a) Substituir al President en cas d’absència, malaltia o qualsevol altre circumstància.

b) Col·laborar amb la Presidència en les funcions de direcció i administració de l’Associació.

c) Signar rebuts, xecs i altres documents anàlegs en absència del Tresorer.

Article 31è. – Del Secretari. Correspon al Secretari:

a) Actuar com a tal en les reunions.

b) Assistir al President per a redactar l’ordre del dia de les reunions i cursar les corresponents convocatòries.

c) Portar els llibres i fitxers legals u oficials i el que estimi convenient pel control i afiliació de socis.

d) Redactar la memòria anual.

e) Custodiar l’arxiu de l’Associació.

Article 32è. – Del Vice-Secretari. Les seves funcions seran:

a) Suplir al Secretari quan convingui.

b) Col·laborar amb Secretaria en les seves tasques.

Article 33è. – Del Tresorer. Correspon al tresorer:

a) Portar la comptabilitat.

b) Signar rebuts, xecs i altres documents anàlegs.

c) Elaborar els projectes de pressupostos i balanços anuals.

Article 34è. – Dels Vocals.

Seran competència dels vocals la col·laboració i assistència en tots els assumptes de la Junta de Govern.

CAPÍTOL IV. RÈGIM FUNCIONAL i ECONÒMIC-ADMINISTRATIU DE L’ASSOCIACIÓ

Article 35è. – Els ingressos de l’Associació estaran integrats per:

a) La quota ordinària.

b) Les derrames extraordinàries acordades en l’Assemblea General.

c) Les quotes d’ingrés.

d) Els donatius o subvencions que es rebin.

e) Qualsevol altre autoritzat per la Llei.

f) Els interessos que produeixin els fons anteriors.

Article 36è. –

a) Quota ordinària és la quantitat acordada per l’Assemblea General per cada exercici econòmic anual, que cada soci haurà de satisfer anualment. Aquesta quota servirà pel manteniment de l’Associació i serveis en règim de copropietat de la mateixa.

b) Derrama extraordinària és la contribució especial acordada en Assemblea General de Socis, destinada a realitzar una despesa concreta extraordinària, amb destí a les finalitats proposades per aquesta Associació.

c) Quotes d’ingrés seran en cas de produir-se les acordades en Assemblea General i derivades proporcionalment per ens adquirits en règim de copropietat per l’Associació, que hauran de satisfer possibles futurs socis nou beneficiaris integrats a la mateixa.

Article 37è. –

L’Associació dipositarà els fons en Caixes d’Estalvi o entitats Bancàries de la localitat i no podrà destinar-los a finalitats diferents de les seves pròpies.

Article 38è. –

L’Associació no disposarà de patrimoni fundacional i es preveu un pressupost anual inferior a 2.000.000.- de pessetes.

CAPÍTOL V. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 39è. –

a) La modificació dels Estatuts serà proposada a l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari i a aquest únic fi, per la Junta de Govern o per les circumstància establerta en l’article 18è, apartat c).

b) La modificació dels Estatuts de l’Associació s’acordarà per majoria simple, sempre que l’Assemblea General estigui constituïda per un nombre no inferior al vint-i-cinc per cent del total dels socis titulars o representants vàlids.

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 40è. – L’Associació podrà dissoldre’s per les següents raons:

a) Per acord de l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari a aquest únic fi, a proposta de la Junta de Govern o per norma establerta en l’article 18è., apartat c), requerint com a mínim el vot favorable de les dos terceres parts dels vots vàlids emesos en reunió.

b) Quan en el termini d’un exercici el nombre de socis numeraris de l’Associació disminueixi d’un noranta per cent del total.

Article 41è. –

Cas de dissolució de l’Associació, la Junta de Govern existent al prendre’s l’acord, actuarà de comissió liquidadora, realitzant els bens de la mateixa i liquidant els deutes que tingui, Si hagués fons sobrants, els equivalents al muntant de les aportacions dels socis es destinaran al millorament general dels bens comuns d’ús d’aquesta Associació i el restant es destinaria a finalitats benèfiques de la ciutat de Valls.

CAPÍTOL VII. REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR.

Article 42è. –

Tots els punts pels quals no existeixi res previst de forma expressa en el present Estatut, pot ser establert per l’Assemblea General en un Reglament de Règim Interior, a proposta de la Junta de Govern. Aquest Reglament no pot contenir cap estipulació que estigui en contrasentit amb els Estatuts i podrà ésser modificat per l’Assemblea General a proposta de la Junta de Govern.

Pels altres casos no previstos en aquests Estatuts i Reglament de Règim interior, l’Associació es regirà per les disposicions vigents en la Llei d’Associacions.

Signat:

Josep Cortes Badia
Frederic Roquet

Inscripció al Registre de Tarragona Núm. 1a.
Inscripció 2336
Amb data 20 de Maig de 1993.